ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti EVOLET s.r.o. si vysoko vážime dôveru Vás, našich klientov, kandidátov, partnerov a ďalších osôb, ktoré s nami spolupracujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov.

Spoločnosť EVOLET s.r.o. považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí vzájomná dôvera našich klientov, konzultantov, mentorov, interim manažérov a kandidátov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie. Naša informačná bezpečnosť je postavená na základe integrovaného systému riadenia celej spoločnosti,

Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie nielen v tejto oblasti a dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sme pripravili preto, aby sme zaistili bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, prečo tieto údaje zhromažďujeme, ako ich využívame, z akých zdrojov ich získavame, aký je účel ich zhromažďovania, komu smieme tieto osobné údaje poskytnúť a kde môžete získať ďalšie informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje sa spracúvajú a ako sú zabezpečené.

Tieto Zásady môžu byť z času na čas zmenené a doplnené alebo aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch v súvislosti so spracovaním osobných údajov alebo so zmenami v platných právnych predpisoch. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali tieto Zásady a aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku, aby ste mohli zachytiť všetky zmeny, ktoré sme mohli urobiť v súlade s podmienkami týchto Zásad.

Právnym rámcom spracovania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

Definície

„Kandidát“ znamená kandidát alebo potenciálny kandidát na pozíciu u klienta, alebo v spoločnosti EVOLET s.r.o.
„Klient“ znamená klient EVOLET s.r.o. alebo akéhokoľvek iného člena partnerskej siete EVOLET s.r.o..
„Prevádzkovateľ“ znamená subjekt, ktorý rozhoduje o tom, ako a prečo sú vaše osobné údaje spracované.
Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť EVOLET s.r.o. so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, Slovensko, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
„Úrad na ochranu osobných údajov“ znamená nezávislý verejný orgán, ktorý má právnu úlohu pri dohľade nad dodržiavaním platných zákonov o ochrane údajov.
„Poradenský projekt“ znamená akýkoľvek poradenský projekt realizovaný prevádzkovateľom alebo členom skupiny prevádzkovateľa pre klienta alebo v svoj prospech.
„Spracovanie“ alebo „spracované“ znamená všetko, čo sa vykonáva s vašimi osobnými údajmi, či už automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava, vyhľadávanie, konzultácie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.
"Sprostredkovateľ“ znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (okrem zamestnancov prevádzkovateľa).
"Zdroj“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá poskytne názor ohľadom schopností akéhokoľvek kandidáta, interim manažéra alebo účastníka, pre akýkoľvek účel vrátane, avšak nie len ohľadom vhodnosti kandidáta, interim manažéra alebo účastníka na danú rolu alebo poradenský projekt.
Dotknutá osoba" sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. V žiadnom prípade ňou však nemôže byť právnická osoba, ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.
"Príjemcom" sa rozumie každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
"Treťou stranou" každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,
"Zodpovednou osobou" sa rozumie osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona.
Kontakt na zodpovednú osobu : gdpr@evoletpartners.com.

Aké osobné údaje spracovávame ?

V medziach vymedzeného účelu spracovávame nasledovné údaje :
- údaje o totožnosti dotknutej osoby (titul, meno, priezvisko),
- údaje o trvalom a prechodnom pobyte dotknutej osoby (adresa, číslo domu, obec, PSČ a štát),
- údaje o národnosti, fotografiu, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
- údaje o dosiahnutom vzdelaní (stupeň vzdelania, vzdelávacia inštitúcia, doba štúdia, rok ukončenia štúdia, akademický titul),
- údaje o predchádzajúcich zamestnaniach (druh práce, zamestnávatelia),
- údaje o kvalifikácii a zručnostiach (odborné skúšky, certifikáty, vodičský preukaz, znalosť jazykov, špeciálna kvalifikácia, kompetencie),
- informácie o Vašich jazykových znalostiach, medzinárodných skúsenostiach a medzinárodných pobytoch vrátane ich doby trvania
- informácia o Vašich sektoroch pôsobenia, vykonávaných funkciách,
- informácie o Vašich skúsenostiach v špecifických situáciach
- informácie vo Vašom životopise,
- informácie na Vašom profile na sociálnych sietiach,
- údaje od referujúcich osôb,
- údaje o osobách, ktoré môžu poskytnúť referenciu na vás vrátane typu vzťahu k vašej osobe a jeho trvania,
- Vaše očakávania vo vzťahu k požadovanej pracovnej pozícii, poradenskému projektu alebo vykonávanej práci, možný dátumu nástupu a očakávaných platobných podmienkach alebo inej formy odmeny.

Na aké účely osobné údaje spracúvame ?

Spracúvanie osobných údajov nám pomáha v našej poradenskej činnosti a v činnosti sprostredkovateľa zamestnania a zároveň nám pomáha poskytovať súvisiace služby, ktoré zahŕňajú o. i. :

- reakciu na vašu odpoveď na pracovný inzerát alebo poradenský projekt,
- korešpondenciu medzi Vami a Vašimi potenciálnymi zamestnávateľmi počas náborového procesu,
- korešpondenciu medzi Vami a Vašimi potenciálnymi partnermi v poradenských projektoch počas výberového procesu,
- nábor a výber v mene nášho klienta: náborové operácie; zverejnenie ponúk klienta; poskytovanie služieb klientovi; poskytnutie informácií, ktorí kandidáti, interim manažéri, konzultanti, mentori majú záujem o ich pozíciu; vedenie záznamov a realizovanie overovania poskytnutých informácií,
- poskytovanie poradenských služieb klientom a kandidátom, realizácia stretnutí a telefonátov s vami ako aj akákoľvek iná forma komunikácie s vami v súvislosti s danými službami,
- poskytovanie nášho obsahu vám prostredníctvom našich web stránok; zobrazovanie akýchkoľvek informácií vám a komunikovanie s vami prostredníctvom našich web stránok,
- poskytovanie poradenstva, koučingu, tréningov, mentoringu, prípravy na interview a jeho vyhodnotenie,
- Newsletter a iná marketingová komunikácia: komunikovanie smerom k vám akýmkoľvek prostriedkom (vrátane e-mailu, telefónu, SMS, sociálnych médií alebo osobne) naše novinky a prípadné príležitosti, o ktoré by ste mohli mať záujem,
- zisťovanie vašich názorov na relevantné témy,
- identifikovanie priestoru na zlepšenie už existujúcich a vytváranie nových nami poskytovaných služieb alebo služieb poskytovaných našimi partnerskými organizáciami

Osobné údaje zhromažďujeme, aby sme kandidátom uľahčili náborový proces, konzultantom, mentorom a koučom výberové konanie a klientom potom vyhodnocovanie vašich schopností, skúseností, kvalifikácie a vhodností pre súčasné a budúce pracovné pozície, o ktoré by ste mohli mať záujem. Najmä potom vyhodnocujeme, či ste na danú pozíciu ako kandidát vhodný a taktiež či vaše vzdelanie, skúsenosti a jazykové znalosti spĺňajú požiadavky inzerovanej pozície alebo poradenského projektu a či je ponúkaná odmena v súlade s vašimi očakávaniami. Tento proces vyhodnotenia je možné kategorizovať ako profilovanie podľa článku 4, odseku 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tým, že prijmete tieto Zásady ochrany súkromia, súhlasíte s profilovaním svojich osobných údajov na tento účel.

Odkiaľ získavame vaše osobné údaje ?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od vás (napr. prostredníctvom našich internetových stránok, e-mailu, formuláru, odpovede na pracovný inzerát, na veľtrhoch či iných akciách, počas bežného kontaktu s Vami (napr. vizitka, ponuka, že Vás spojíme s našim klientom atď.). Niekedy dostaneme vaše osobné údaje aj od tretích strán, napr. od pracovných portálov alebo od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov v prípadoch, že ste nám poskytli ich kontaktné údaje, a od našich klientov v prípade, že došlo k uzavretiu pracovnej zmluvy alebo inej podobnej dohody.

Osobné údaje, ktoré sa zjavne rozhodnete zverejniť, môžeme zhromaždiť aj prostredníctvom sociálnych médií (napr. môžeme zhromažďovať informácie z vášho profilu v sieti LinkedIn, Facebook, Instagram a pod, pokiaľ sa rozhodnete spraviť profil verejne viditeľným).

Vaše osobné údaje môžeme ďaľej získať, keď navštívite našu webovú stránku alebo využijete niektorú funkcionalitu dostupnú na našej stránke. Keď navštívite našu web stránku, vaše zariadenie alebo prehliadač automaticky zverejní určité informácie (napr. typ zariadenia, prehliadač, IP adresu, jazykové nastavenie a prípadne iné technické údaje), z ktorých niektoré môžu byť osobným údajom.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame ?

Osobné údaje spracúvame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel, na aký údaje spracúvame, pokiaľ platné zákony nepovoľujú alebo nevyžaduj iný čas. Ak by ste chceli toto povolenie odvolať, môžete tak urobiť prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Komu vaše osobné údaje prenášame ?

Vzhľadom na skutočnosť, že spracúvame vaše osobné údaje výslovne na účel popísaný vyššie, prenášame vaše údaje zamestnávateľom hľadajúcim zamestnancov, dodávateľov alebo konzultantov na inzerované pozície alebo na inzeráty vytvorené spoločnosťou EVOLET s.r.o.. V takom prípade sú spoločnosť EVOLET s.r.o. a potenciálny zamestnávateľ nezávislými prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané podľa týchto zásad je možné ďalej poskytovať oprávneným štátnym úradom, inštitúciám či ďalším entitám za splnenia príslušných zákonných podmienok. Ak to bude nutné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov nutných na plnenie našich zákonných povinností či zmluvných záväzkov, na ochranu našich legitímnych záujmov alebo ak to bude plynúť z vášho súhlasu, môžeme vaše osobné údaje previesť externým dodávateľom, ktorí nám poskytujú podporu počas náborového aebo výberového procesu. Títo externí dodávatelia môžu byť v pozícii poskytovateľov vašich osobných údajov – v takom prípade musia títo dodávatelia spracúvať a zabezpečiť osobné údaje v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

V súvislosti s prácou pre niektorého klienta, kde môžete byť kandidátom alebo účastníkom poradenského projektu a vzhľadom na medzinárodnú povahu nášho podnikania budeme prenášať vaše osobné údaje na iné subjekty v rámci siete partnerstva EVOLET s.r.o. a tretím stranám, v súvislosti s účelmi uvedenými v týchto zásadách. Z tohto dôvodu môžeme vaše osobné údaje preniesť do iných krajín, ktoré môžu mať iné zákony a požiadavky na dodržiavanie ochrany údajov, ako sú tie, ktoré platia v krajine, v ktorej sa nachádzate.

V prípade, že vaše osobné údaje prenesieme do iných krajín, urobíme to na základe relevantných podpísaných zmlúv.
Môžete požiadať o nahliadnutie do týchto zmlúv pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Aké sú vaše práva ?

V žiadnom prípade neobmedzujeme vaše práva. Podľa platných zákonov máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch a zároveň právo na prístup k nim. Ďalej máte viacero práv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov:

- právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame alebo uchovávame, prípadne o ich kópiu,
- právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich osobných údajoch,
- právo žiadať z oprávnených dôvodov:
o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame alebo uchovávame,
o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ktoré spracovávame alebo uchovávame,
- právo namietať z oprávnených dôvodov spracovávanie vašich osobných údajov,
- právo na prenesenie vašich osobných údajov na iného prevádzkovateľa v realizovateľnom rozsahu
- ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, právo odobrať tento súhlas;

Máte právo adresovať svoj nárok, sťažnosť či iný dopyt priamo na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov so sídlom na Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefón: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Máte právo kedykoľvek si zvoliť, že nechcete dostávať komerčné oznámenia. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu gdpr@evoletpartners.com, prostredníctvom svojho profilu tým, že prejdete na odkaz uvedený v komerčnom oznámení alebo že zašlete správu na akýkoľvek z kontaktov uvedených v týchto zásadách spracúvania osobných údajov.

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, e-mail: gdpr@evoletpartners.com


Vaše povinnosti

Ak ste kandidát alebo účastník poradenského projektu, spoliehame sa, že nám poskytnete úplné a správne vaše osobné údaje, aby sme mohli poskytovať vyžiadané služby vám a našim klientom. V prípade, ak nám poskytnete nepravdivé údaje, máme právo na náhradu škody.

Zabezpečenie údajov

Zaviedli sme príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, neoprávneným prístupom a inými nezákonnými alebo neoprávnenými formami spracovania v súlade s platnými právnymi predpismi.

Presnosť údajov

Prijímame všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že:
- vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, sú presné a v prípade potreby aktualizované,
- akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, ktoré sú nepresné (so zreteľom na účely, na ktoré sú spracované), sa bez meškania vymažú alebo opravia,
- čas od času vás môžeme požiadať o potvrdenie presnosti vašich osobných údajov alebo Vám poskytneme možnosť aktualizácie osobných údajov pomocou IT a komunikačných prostriedkov.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, služby poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy a adresy URL webových stránok s názvom) sú prenášané a ukladané na server Google v USA. Nebudeme uchovávať žiadne z vašich údajov zhromaždených v súvislosti so službou Google Analytics.

Táto webová lokalita využíva možnosť anonymizácie IP poskytovanej službou Google Analytics. Vaša IP adresa bude preto skrátená / anonymizovaná spoločnosťou Google ihneď, ako spoločnosť Google obdrží vašu IP adresu. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu. Adresa IP poskytnutá službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a používaniu údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Používanie služby Google Analytics môžete takisto odmietnuť kliknutím na nasledujúci link. Na počítači sa tak nastaví súbor cookie na zrušenie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania spolu s vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na stránke https://policies.google.com/

Cookies

Táto webová lokalita používa tzv. Cookies. Cookie je malý súbor, ktorý môže byť nainštalovaný vo vašom počítači pri návšteve webových stránok. Súbory cookie sa vo všeobecnosti používajú na to, aby návštevníkom stránok poskytovali ďalšie funkcie v rámci lokality. Môžu byť napríklad vytvorené tak, aby sledovali vašu návštevu a podporovali vašu navigáciu na webových stránkach, zapamätali si vaše preferencie, a obnovili ich, keď webovú stránku navštívite znovu.

Súbory cookie nemôžu pristupovať, čítať ani meniť žiadne iné údaje v počítači. Väčšina súborov cookie, ktoré sa používajú na tejto webovej lokalite, sú takzvané cookies pre relácie. Po opustení webovej stránky sa automaticky vymažú. Na druhej strane trvalé súbory cookie zostanú v počítači, kým ich v prehliadači neodstránite. Používame trvalé súbory cookie, ktoré vás pri ďalšej návšteve týchto webových stránok ropoznajú.

Ak chcete regulovať súbory cookie nainštalované v počítači, môžete si upraviť nastavenia prehliadača tak, aby vás upozornil, keď webová lokalita chce nainštalovať súbor cookie, alebo môžete súbory cookie zablokovať úplne. Môžete takisto odstrániť súbory cookie, ktoré už boli nainštalované v počítači. Viac informácií o tom, ako robiť tieto veci, nájdete vo funkcii „Pomocník“ vo vašom prehliadači.