je change manažér potrebný ?
Bohuslav vedie malé a stredné podniky a ich manažérov v rôznych zoskupeniach procesom zložitých zmien vyplývajúcich z krízy, reštrukturalizácie, integrácie po zlúčení alebo rozpadov.

Zameriava sa na prácu s Private Equity fondmi a rodinné podniky a jeho sila spočíva v rozvoji transformačnej stratégie a vedenia multikultúrnych tímov.

Má medzinárodné skúsenosti, hovorí viacerými jazykmi a bol na Slovensku prvým členom Institute of Management Accountants®.

lipovsky@evoletpartners.com


digitalizácia, stratégia, nové business modely, flexibilná organizácia, dynamické business modely

KĽÚČOVÉ MOMENTY DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE

Vyššia efektivita, nové trhy, zachovanie konkurencieschopnosti, to všetko spoločnosti očakávajú od procesu digitálnej transformácie. Avšak pre úspešnú digitálnu transformáciu, neexistuje presne stanovený postup a každý si poď ňou predstavuje niečo iné. Našťastie existujú metódy, ktorých sa môžu spoločnosti pridŕžať a tak sa vyhnúť najväčším chybám transfomačného procesu. V nasledujúcom texte popíšem metodiku, ktorá nepatrí ku klasickým zoznamom typu To-do list, ale popisuje skôr kľučové momenty a podstatné témy týkajúce sa úspešnej digitálnej transformácie. Pretože, za najväčší úspech sa považuje, keď digitálna transformácia prebieha ako komplexný, iteratívny, priebežne vyhodnocovaný a prispôsobovaný proces. Aké sú kľúčové momenty ?

1. Digitálna vízia  

tvorí hlavnú základňu digitálnej transformácie. Bez vízie to proste nejde. Vízia definuje, ktoré dlhodobé ciele sa aktivujú a tým zadáva digitalizačnému procesu konkrétny rámec. Je potrebné rozmýšľať vo veľkom, zahrnúť aktuálne trendy a možné potenciály. Vízia má byť v spoločnosti prístupná všetkým a hlavne správne odkomunikovaná a predstavená vedením.  

"Pokiaľ každý zamestnanec vie na čom pracuje a na čo vynakladá mimoriadne úsilie, zostáva v hre až do cieľa" 

2. Celková stratégia  

Celková stratégia je pre dosiahnutie cieľa nevyhnutná. Počas tohto procesu sa zadefinujú konkrétne ciele, jednotlivé míľniky a tiež kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) nielen pre celú spoločnosť, ale aj pre každú divíziu a oddelenie. Príkladom môže byť, vytýčenie predajnej stratégie, operatívnej výkonnosti apod. Cieľom tohto prístupu, je zabezpečiť, aby sa všetky divízie aktívne zapojili, poznali svoj prínos v rámci digitalizácie a tiež si uvedomovali význam celého procesu.  

3. Nové obchodné modely  

Digitalizácia znamená zmenu a na tú je potrebná odvaha. Podstatu aj procesy v spoločnosti je treba od základu prekopať a značne, prislúchajúc okolnostiam upraviť. (Odpoveď na otázku “Prečo to takto robíte?“ “Lebo sa to vždy tak robilo.” neobstojí.)  

"Cielené narušenie vlastných štruktúr a postupov vyžaduje veľa odvahy,  
ale prináša aj priestor pre nové nápady a otvára prístup na nové trhy" 

Je potrebné sa zamerať sa na existujúce obchodné modely. V centre pozornosti musí stáť zákazník - jeho želania a očakávania totiž určujú zameranie budúceho obchodného modelu. Aby tieto zásadné zmeny nevyvolali pocity strachu, ale naopak posilnili motiváciu, musí byť spoločnosť náležite pripravená.  

4. Flexibilná organizácia  

Na to, aby zostala spoločnosť aj v budúcnosti silná a stabilná je potrebné odbúrať tzv. Silo - zmýšľanie. Kedže kreativita potrebuje na rozvoj priestor, sú uprednostňované ploché hierarchie a viac voľného času, za pomoci flexibilnej pracovnej doby a agilných štruktúr. Tvorbou samostatných a rôznordých tímov so zameraním aj za hranice tímu, je možné podporiť výmenu nápadov a poznatkov. Etablované spoločnosti sa môžu inšpirovať práve u start up-ov, kde jestvujú hneď od začiatku ploché a flexibilné štruktúry.  

5. Dynamické procesy a nástroje 

Cieľom digitálnej transformácie nie je v prvom rade zavádzať nové nástroje, ale dynamizovať procesy za pomoci vhodných nástrojov. To pomáha spoločnostiam stať sa flexibilnejšími a vedieť sa prispôsobiť situácii na trhu a potrebám zákazníka. Nástroje pomáhajú najmä pochopiť narastajúcu komplexicitu pomocou maximálnej transparentnosti a podporujú agilnú spoluprácu virtuálnych tímov.  

6. Otvorená kultúra  

Dobrá podniková kultúra značne prispieva k úspechu digitálnej transformácie. Tým sa v konečnom dôsledku nemyslí teambuilding, alebo pravidelné spoločné večery, je to hlavne inovatívny spôsob myslenia. Vytvoriť otvorenú podnikovú kultúru, znamená predovšetkým zamestnancov povzbudzovať skúšat nové postupy, experimentovať a popri tom sa poučiť z chýb. V tomto prípade je veľmi osožné, keď sa zametnanci učia novým (agilným) metódam prostredníctvom kouča alebo mentora a zároveň majú možnosť si to hneď v bežnom pracovnom procese vyskúšať. Nadriadení majú ísť príkladom a byť otvorení voči novým postupom. 

7. Relevantné ukazovatele výkonnosti (KPI)  

Každá spoločnosť má nekonečné množstvo ukazovateľov, ktoré používa na meranie svojho úspechu a ich množstvo vďaka digitalizácii nových procesov stále narastá. Napriek tomu, obrovské množstvá ukazovateľov, len ťažko poskytnú objektívnu výpoveď o úspechu. Z tohoto dôvodu, je potrebné identifikovať radšej menej ukazovateľov výkonnosti, ale zato relevantných. Podstatné pritom je, položiť si správne otázky: Ktoré sú naše najdôležitejšie ciele? A ktoré ukazovatele výkonnosti ich reflektujú najlepšie?  

8. Dôsledná implementácia a komunikácia  

Digitalizácia nie je, po prvé žiaden šprint, ale beh na dlhé trate a po druhé, žiaden lineárny proces s pevne stanoveným cieľom, ale orientačný beh s množstvom iterácií.  

"Digitalizácie nie je šprint, ale orientačný beh na dlhé trate" 

Vyžaduje sa presadenie presne zadefinovaných opatrení a dobrá príprava. Podstatný je jasný plán, ktorý definuje úlohy a termíny a prideľuje ich príslušným zamestnancom. Okrem toho treba aj skúseného Change manažéra a realizátora, ktorý tento celý proces zmien vedú a agilne riadia. Často podceňovaným faktorom úspechu, je dobre premyslená a otvorená komunikácia, ktorá umožňuje výmenu imformácií „top down“ ako aj „bottom up“. 

Bohuslav Lipovsky
lipovsky@evoletpartners.com