podstatné je myslenie, nie nástroje
Bohuslav vedie malé a stredné podniky a ich manažérov v rôznych zoskupeniach procesom komplexných zmien vyplývajúcich z krízy, reštrukturalizácie, integrácie po zlúčení alebo odpredajov.

Zameriava sa na prácu s fondmi súkromného kapitálu a rodinné podniky a jeho silnou stránkou je tvorba stratégie a vedenie multikultúrnych tímov.

Má medzinárodné skúsenosti, hovorí viacerými jazykmi a bol na Slovensku prvým členom Institute of Management Accountants®.

lipovsky@evoletpartners.com


prevádzková výkonnosť, lean, optimalizácia

bariéry zlyhania snahy o prevádzkovú výkonnosť

Viacere organizácie si sťažujú na nedostatočnú účinnosť snahy o "Operational Excellence" a Lean Managementu. Patria medzi ne dokonca aj tie, ktoré už roky používajú Lean metódy, Kaizen-workshopy a ďaľšie nástroje. Čo sú príčiny?

Väčšinu neuspokojivých výsledkov majú za následok nasledujúce bariéry :

1) Miestne vedenie v skutočnosti nepochopilo, čo Lean vlastne znamená. Vnímajú to ako snahu o väčší výkon od menšieho počtu zmestnancov.

2) Niektorí manažéri síce chápu, čo Lean znamená, ale používajú neefektívny prístup. Svojim zamestnancom nadiktujú, čo majú podľa vzoru Lean prístupu robiť namiesto toho, aby ich naučili porozumieť podstate významu Lean metódy.

3)

Podstatné je myslenie. Nie nástroje,

pretože tréning nástrojov, ako aj stanovenie cieľov a numerických ukazovateľov na nástenke, nefunguje. Pochopiť súvislosti ovplyvňujúcich faktorov, procesov a výsledkov musí každý pre svoju špecifickú situáciu sám. 

4) Riešenie komplexných a rozhodujúcich problémov nedosahujeme zadávaním úloh alebo tréningom, ale vedomím učením sa v situáciách vyžadujúcich dôkladne premyslenú sekvenciu jednoduchých riešení.

Len keď vieme, čo sme vykonali (jasne definovaný a riadený proces), 

budeme aj vedieť, prečo sme dosiahli tie výsledky, ktoré sme chceli, alebo naopak, nechceli.


5) Učenie vyžaduje nácvik v praxi a prax zase pokoru a dobrého mentora alebo učiteľa, ktorý dokáže vnímať ľudí a korigovať. Vedenie sa musí naučiť túto úlohu prevziať alebo poskytnúť externého mentora, ktorý prevedie ľudí týmto procesom.

6) Zavedenie masívnych tréningov pre spolupracovníkov síce vedie k miestnym snahám o zlepšenie, ale až príliš často je zlepšenie stavu lokálne, bez hlbšieho pochopenia súvislostí a tiež izolované od strategických priorít spoločnosti.

Bohuslav Lipovský
lipovsky@evoletpartners.com